Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra et humanistisk, eksistentielt menneskesyn
og benytter den fænomenologiske og gestaltterapeutiske metode.

Jeg arbejder meget med relationen og kontakten her-og-nu i terapien. Jeg møder dig uforbeholdent, hvor du er, med alt, hvad du er.
Sanseligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt og spirituelt, åbnes der op for muligheden for personlig vækst, og den livsudfoldelse og potentielle glæde, som dette indebærer.

Jeg kan desuden arbejde Kognetivt.

Jeg tilbyder samtaler hvor tillid er fundamentet for den nærværende kontakt.
Jeg anvender kreative redskaber såsom tegneterapi og drømmearbejde efter behov med respekt for den enkeltes personlighed, ønsker og grænser.

Jeg tilbyder Individuel samtaleterapi/Psykoterapi, Parterapi, Gruppeterapi, Hypnose og Supervision.

Lidt teori
Hovedsynspunkterne i det humanistiske og eksistentielle menneskesyn er

� At mennesket er unikt og har en iboende stræben imod udvikling
� At det er afgørende for livskvaliteten at kunne være til stede/nærværende i det givne her-og-nu
� At det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse.
� At vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.

Det humanistiske eksistentielle menneskesyn har sine rødder i en både dyb og bred filosofisk refleksion over, hvad det vil sige at være menneske. På et abstrakt plan betragter eksistens-filosofien individet som grundlæggende frit med muligheden for at skabe mening i tilværelsen, for selvbestemmelse og ansvarlighed over for egne valg og værdier.

Det er et grundvilkår, at vi som individer er alene: vi fødes alene, og vi dør alene. Imidlertid indgår vi også i et fællesskab, og det er kun i vore menneskelige relationer, at vi kan erhverve en individuel forståelse af os selv som mennesker. I kontakten med andre formes vor tankegang, vore drømme, mål og værdier.

Den menneskelige relation er med andre ord afgørende for vores fuldbyrdelse som individer. Set i dette perspektiv etableres menneskelig kontakt således både indadtil og udadtil, og begge retninger forudsætter hinanden:
Mennesket må finde sig selv, for at kunne møde den Anden  og det er i mødet med den Anden, man møder sig selv.

At arbejde ud fra den fænomenologiske metode vil  meget kortfattet  sige, at tage udgangspunkt i og beskæftige sig med emner og fænomener, sådan som de fremtræder oplevelsesmæssigt for det enkelte menneske i her-og-nu situationen.

Oplevelsesorienteret psykoterapi bygger på humanistisk og eksistentiel psykologi, som lægger vægt på samspillet mellem mennesker og har som overordnet værdi at mennesket tager ansvar for sit liv og lever ansvarligt med andre.


Det vil sige at

� terapeutisk arbejde forudsætter at terapeut og klient involverer sig begge i terapien

� terapeuten har respekt for klientens individualitet og livsstil

� terapeuten forholder sig til såvel klientens som til sin egen personlige proces og til det, der sker imellem dem.

� Gestaltterapien fokuserer på hvordan den enkelte sammen med andre forvalter sine iboende muligheder.

Oplevelsesorienteret terapi fokuserer på hvordan den enkelte lader sig forme af og bidrager til de nære relationer, hun eller han indgår i.

Endelig fokuserer den eksistentielle terapi på hvordan den enkelte forholder sig til de grundvilkår, vi er fælles om: at vi skal dø, at vi er nødt til at vælge, at vi i sidste instans er alene, at vi må se en mening med livet etc.

HEIDI HARTMANN | LYNETTEVEJ 1, 4 TV| 2300 K�BENHAVN S | TLF. 22 87 85 78